Algemene Voorwaarden

1. Omvang

1.1         Dit document bevat de bepalingen, de Algemene Voorwaarden en de modaliteiten die van toepassing zijn bij het gebruik van de informatie en de diensten van de firma Destiny. Als gebruiker van de diensten van Destiny, wordt de Klant geacht akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

1.2     Geen enkele wijziging of verwerping in deze Algemene Voorwaarden die de Klant maakt, zal geldig zijn, tenzij dit op voorhand schriftelijk overeengekomen is met Destiny.

1.3     Het niveau van de dienstverlening is gedetailleerd terug te vinden in een apart document, genaamd “Service Level Agreement” (SLA).

2. Definities

2.1          “Destiny”: Destiny N.V., met de maatschappelijke zetel te Excelsiorlaan 89, 1930 Zaventem, België, met BTW-nummer BE 0442 894 476.

2.2       “Overeenkomst” verwijst naar de overeenkomst gesloten tussen Destiny en de Klant, van dewelke de bepalingen vastgesteld zijn in het Bestelformulier en op dewelke deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

2.3       “Bestelformulier” verwijst naar het formulier waarin de diensten beschreven staan die de Klant wenst, evenals de profielen van onze dienst en de technische specificaties en de prijzen voor deze diensten.

2.4       “Klant” verwijst naar de natuurlijke persoon, de rechtspersoon of de feitelijke vereniging die, door middel van het Bestelformulier en in overeenstemming met de geldende gebruikersovereenkomst, intekent voor de diensten van Destiny.

2.5       “Dienst(en)” : de dienst(en) geleverd door Destiny zoals besteld op het “Bestelformulier”.

2.6       “Netwerk” verwijst naar het telecommunicatienetwerk dat gebruikt wordt voor de levering van de dienst aan de Klant.

2.7       “Site” is het gebouw op het adres waar de Destiny-dienst in het kader van de huidige Overeenkomst moet worden geleverd.

2.8       “Dienstapparatuur”: is alle apparatuur die wordt geïnstalleerd op de site door Destiny, in het kader van de Overeenkomst. Dit houdt ook bijvoorbeeld de “toegangspoort” en “eindapparatuur” in (is een ongelimiteerde lijst).

2.9       “Toegangspoort” is een deel van de dienstapparatuur, het is het apparaat dat meteen gelinkt is aan de toegangskabel van het netwerk op de site (vb koper, coax, fiber), in het kader van de Overeenkomst.

2.10        “Eindapparatuur” is een deel van de dienstappartuur, dit is de apparatuur dat gebruikt wordt om de connectie te maken tussen de dienst van Destiny op het lokale netwerk van de Klant, in het kader van de Overeenkomst.

2.11        “Interne Bekabeling” is de kabel die in de site ligt, geplaatst door de Klant, en die de toegangspoort en de eindapparatuur met mekaar verbindt.

2.12        “Tarieven”: vergoeding die in rekening zal gebracht worden voor de geleverde producten en diensten.

2.13        Het “BIPT” is de afkorting voor: “het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie”, de onafhankelijke instelling die werd opgericht bij de Wet van 21 maart 1991 met betrekking tot de herstructurering van bepaalde economische overheidsbedrijven. Het BIPT waakt over de correcte uitvoering van de Belgische telecommunicatiemarkt en over de verhoudingen tussen de verschillende operators.

2.14        “Rush Order”: De levering van een dienst wordt als een Rush Order-dienst beschouwd wanneer de klant Destiny expliciet verzoekt de dienst te leveren binnen een tijdsbestek dat korter is dan de standaardleveringstermijn. Een Rush Order dient door Destiny aanvaard te worden.

2.15        “Service Level Agreement (SLA)” : het document dat de niveaus van de diensten en de garanties beschrijft die geassocieerd zijn met de specifieke Destiny producten en diensten.

3. Algemene Bepalingen

3.1           Iedere bepaling van deze Algemene Voorwaarden of van de gebruikersovereenkomst tussen partijen die nietig zou verklaard worden of die niet toepasbaar zou blijken, doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.

3.2       Binnen het kader van deze Overeenkomst zal online communicatie en elektronische post, voor zover toegelaten bij wet, dezelfde bewijskracht en juridische binding hebben als geschreven documenten.

3.3       Alle kennisgevingen aan Destiny, dienen per aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, gebeuren alle kennisgevingen aan de Klant op het adres vermeld in de overeenkomst. Destiny en de Klant verbinden zich ertoe de andere partij zo snel mogelijk op hoogte te stellen van elke wijziging die een invloed zou kunnen hebben op de Overeenkomst en de toepassing ervan, zoals bv. de wijziging van de identificatiegegevens en de facturatiegegevens.

3.4       Destiny heeft het recht haar rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst op elk ogenblik over te dragen aan een filiaal, waarin zij over de meerderheid der stemrechten beschikt. In het geval van een fusie, opslorping of overname van Destiny door een derde, wordt de Overeenkomst met de Klant automatisch overgedragen naar de nieuwe entiteit. Destiny zal de Klant hierover op passende wijze informeren.

3.5       Indien Destiny door de Belgische of Europese instanties verplicht wordt de Overeenkomst te wijzigen, dan wel bepaalde Diensten die er het voorwerp van uitmaken stop te zetten, zal zij het recht hebben deze wijzigingen toe te passen, dan wel de betrokken Diensten stop te zetten, zonder dat de Klant daaruit enig recht op schadevergoeding kan halen.

3.6       Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van deze gebruikersvoorwaarden. Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van het contract valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

4. Bestelprocedure

4.1           De Destiny-diensten die de Klant in het kader van de Overeenkomst op een bepaalde Site bestelt, worden vastgelegd in het bestelformulier. Indien de Klant na de ondertekening van de Overeenkomst bijkomende producten en diensten wil bestellen of, in het kader van een bestaande Destiny dienst andere Sites zou willen aansluiten, zal de klant een addendum met aangepaste tekst ondertekenen, dat aan de oorspronkelijke Overeenkomst zal worden gehecht en er integraal deel van zal uitmaken

4.2       De duur van elk bijkomende product of dienst valt samen met de duur van de oorspronkelijke Overeenkomst, op voorwaarde dat steeds een minimumduur van één (1) jaar per bestelling wordt gerespecteerd, te rekenen vanaf de datum van indienststelling van de (bijkomende) betreffende Destiny-diensten op de Site.

5. Rechten en plichten van Destiny

              Oplevering van de Dienst – Installatie van de Einduitrusting:

5.1       De Dienst wordt opgeleverd per Site en omvat de Aansluiting van de Site op het Destiny-Netwerk en de activering van de bestelde Destiny diensten.

5.2       Een Site wordt beschouwd als in dienst gesteld zodra de bestelde Destiny-diensten op de Site beschikbaar zijn. De datum van indienststelling van de Site wordt schriftelijk door Destiny aan de Klant bevestigd.

5.3       Indien de Klant een “rush order” heeft besteld, zullen de voorwaarden vermeld in het betreffende Bestelformulier op de levering van de Dienst van toepassing zijn.

5.4       De Eindapparatuur wordt door Destiny geïnstalleerd op het adres van de Site(s) vermeld in het “Bestelformulier” en blijft ten allen tijde de eigendom van Destiny.

5.5       De installatiekosten van de Eindappartuur zijn inbegrepen in de installatieprijs onder voorbehoud van de aanwezigheid van een bevoegde vertegenwoordiger van de Klant op de datum van de installatie op de betreffende Site en voor zover de Klant alle redelijke maatregelen heeft genomen die nodig zijn voor de installatie, inclusief de voorziening van de interne bekabeling (zie 9.3). Indien door een fout of nalaten van de Klant een nieuwe interventie nodig is om de installatie uit te voeren, zal Destiny de kosten daarvoor aanrekenen (200 EUR).

5.6       Destiny kan, indien de technische ontwikkeling het vereist, na de Klant te hebben geïnformeerd en zonder prijsverhoging, tijdelijk of definitief het geheel of een gedeelte van de Eindapparatuur vervangen door een andere Eindapparatuur die minstens dezelfde functionaliteit bezit.

6. Rechten en verplichtingen van de klant

6.1       De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de Dienst als een goede huisvader conform de geldende wetten en reglementen en niet te gebruiken voor ongeoorloofde doeleinden.

6.2       De Klant verklaart over alle nodige toelatingen te beschikken voor het accepteren van de Dienst.

6.3       De Klant dient erover te waken de intellectuele rechten van Destiny of van derden, waaronder de auteursrechten, te respecteren en er geen inbreuk op te plegen.

6.4       De “Eindapparatuur” geïnstalleerd op de Site is eigendom van Destiny. De Klant dient deze uitrusting als een goede huisvader te beheren, te bewaken en te onderhouden. De Klant dient zich ervan te vergewissen dat geen enkel ander persoon zonder toestemming van Destiny of van de Klant toegang heeft tot de Eindapparatuur of van de Diensten kan gebruik maken.

6.5       De Klant verplicht zich ertoe Destiny tijdig en met de grootste voorzorg te informeren omtrent aanpassingen die betrekking hebben op het adres en andere relevante gegevens van de Klant.

6.6       In het specifieke geval van een adreswijziging waarschuwt de Klant Destiny minimaal 2 maanden, tenzij in geval van overmacht die een kortere termijn vereist, voor de effectieve wijziging.

6.7       In geval van heraansluiting na beëindiging van de Overeenkomst behoudt Destiny zich het recht voor een bankwaarborg en/of kosten van aansluiting te eisen.

6.8       De Klant heeft geen recht tot overdracht van zijn Overeenkomst aan een derde partij, tenzij na uitdrukkelijk akkoord van Destiny.

6.9       In het geval Destiny desgevallend in gebreke blijft de aan de Klant verschuldigde bedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn terug te storten, heeft de Klant het recht op gelijkwaardige nalatigheidkosten.

6.10        Bij het einde van de Overeenkomst, welke ook de oorzaak daarvan zij, inbegrepen de verbreking ten laste van Destiny, is de Klant ertoe gehouden de gehuurde Eindapparatuur binnen vijftien werkdagen terug te bezorgen aan Destiny. De kosten voor de verwijdering van de Einduitrusting zal door Destiny worden gefactureerd, wanneer Destiny de Eindapparatuur zelf bij de Klant dient te gaan ophalen.

7. Duur, beëindiging en opschorting contract

 

7.1       De Overeenkomst treedt in werking op de Datum van inwerkingtreding en wordt afgesloten voor de duur die in het Bestelformulier wordt bepaald.

7.2       De Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd voor achtereenvolgende periodes van één jaar, tenzij een van de partijen minstens drie (3) maand  voor het einde van de lopende contractduur de Overeenkomst per aangetekende brief opzegt.

7.3       In geval van vroegtijdige beëindiging van de Overeenkomst of van de Dienst, of een deel ervan, op een of meerdere Sites door de Klant, zal deze de volgende schadevergoeding aan Destiny verschuldigd zijn :

  • Indien Klant de Overeenkomst opzegt tijdens deze duur ervan, behoudt Destiny het recht voor, behoudens in het geval van verhuis, de Klant een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van de abonnementskosten voor de nog resterende maanden tot het einde van de minimumduur
  • Terugbetaling van de onrechtmatig verkregen kortingsbedragen op basis van een herberekening van de lange termijnkorting rekening houdend met de werkelijke duur dat de Dienst werd geleverd. Destiny behoudt zich eveneens het recht voor om ingeval van vroegtijdige beëindiging van de Dienst, of een deel ervan, op een of meerdere Sites, de tarieven te herberekenen die voortaan zullen worden toegepast m.b.t. de Dienst en Sites die alsnog in dienst blijven, rekening houdend met het nieuwe volume.

7.4       In geval van vroegtijdige beëindiging, zullen eventuele afspraken in verband met uitgestelde betaling vervallen, en zullen de openstaande sommen van de installatie- of infrastructuurkosten, alsook alle openstaande factuurbedragen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk inbaar worden.

7.5       Destiny zal geen schadevergoeding eisen indien een opgezegde Site onmiddellijk wordt vervangen door een nieuwe gelijkwaardige Site (zelfde bandbreedte, zelfde diensten, zelfde SLA)

7.6       De Overeenkomst kan door Destiny of de Klant ten allen tijde worden verbroken indien de andere partij zijn verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien niet naleeft.

7.7       In geval de Klant zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst niet naleeft, kan Destiny de Dienst volledig schorsen na het verzenden van een herinnering die zonder gevolg is gebleven gedurende een termijn van 10 werkdagen, te rekenen vanaf de datum vermeld op de herinnering. In deze gevallen behoudt Destiny zich het recht voor een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen ten belope van de abonnementskosten voor de nog resterende maanden tot het einde van de overeenkomst, vermeerderd met de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor het beëindigen van de dienstverlening.

8. Geleverde diensten, prijzen en betalingen

8.1       De geleverde diensten en de corresponderende prijzen zijn deze aangegeven in het Bestelformulier.

8.2       Voor de aan de Klant geleverde diensten wordt maandelijks een factuur opgemaakt voor de bedragen die door de Klant verschuldigd zijn voor het totaal van de Diensten die door Destiny worden geleverd in uitvoering van de overeenkomst.

8.3       De door Destiny gefactureerde bedragen moeten worden betaald binnen de vijftien (15) kalenderdagen die volgen op de datum van de factuur.  Betaling dient te gebeuren op het door Destiny opgegeven rekeningnummer met vermelding van de kenmerken van de factuur, tenzij anders met de Klant is overeengekomen.

8.4       Na het verstrijken van de betaaltermijn, is de Klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling per dag vertraging verwijlsintresten verschuldigd op basis van een jaarlijkse intrestvoet van 12%. Daarbij zal ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% van de onbetaalde sommen met een minimum van 125,00 EUR.  Indien de Klant het verschuldigde bedrag niet vereffent binnen 15 dagen na de verzending van een aanmaning, zal Destiny het recht hebben de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het ogenblik van de volledige betaling of de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder andere ingebrekestelling en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. In beide gevallen zal een vergoeding van de totale schade kunnen worden verhaald op de Klant.

8.5       Alle klachten betreffende gefactureerde bedragen moeten bij Destiny toekomen binnen 15 dagen na de factuurdatum. Is dit niet het geval, dan wordt de factuur beschouwd als onherroepelijk en volledig aanvaard.

9. Uitrusting

9.1       Om gebruik te kunnen maken van de Destiny diensten, dient de Klant gebruik te maken van het door Destiny ter beschikking gestelde materiaal, zoals aangegeven in het relevante Bestelformulier.

9.2       Het Bestelformulier geeft de technische specificaties en de prijzen weer.

9.3       Het service niveau is aangegeven in de door de Klant goedgekeurde Service Level Agreement (SLA).

9.4       Om gebruik te maken van de Destiny diensten, dient de Klant zelf de interne bekabeling te voorzien tussen de koperintro in het gebouw en de gewenste interne ruimte van de Klant. Bij niet aanwezigheid van deze bekabeling kan Destiny deze kabel installeren aan het tarief van 1 EUR per lopende meter en 75EUR/uur per startend werkuur. De klant voorziet een stofvrije en niet vochtige ruimte met een 230V aansluiting binnen 2 meter van de Destiny router.

9.5       Ingeval van aankoop van uitrusting:

  1. De uitrusting blijft eigendom van Destiny tot de aankoopprijs integraal werd betaald. Bij beschadiging van de uitrusting zal    het niet-betaalde gedeelte van de verkoopprijs onmiddellijk            opeisbaar worden. Alle risico’s betreffende beschadiging,              vernieling, verlies of diefstal worden overgedragen aan de            Klant van zodra de uitrusting wordt geleverd of meegenomen      of  vanaf de datum waarop de Klant ertoe gehouden was de          uitrusting in ontvangst te nemen of mee te nemen.
  2. De Klant geniet voor de uitrusting die werd aangekocht bij            Destiny van de waarborg op stukken zoals die door de fabrikant  van de Eindapparatuur wordt gegeven, binnen de door deze        laatste bepaalde perken, en ten hoogste voor een periode van      één (1) jaar te rekenen vanaf de aankoopdatum.
  3. De uitrusting wordt niet teruggenomen of omgeruild door            Destiny, behalve bij toepassing van de waarborg.

10. Aansprakelijkheid

10.1        Alle oorzaken van een gebrek in de dienstverlening door Destiny waarbij wordt vastgesteld dat de oorzaak te wijten is aan een derde (zoals Belgacom en/.of het BIPT), worden aanzien als overmacht waarvoor Destiny op geen enkele manier de verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid hoeft te dragen.

10.2        Destiny is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de door de Klant gebruikte infrastructuur en/of toestellen die eigendom zijn van de Klant. De aansprakelijkheid van Destiny in kader van huidige overeenkomst en huidige Algemene voorwaarden stopt bij de Einduitrusting.

10.3        Destiny kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor vertraging of tekortkomingen in de uitvoering van de Dienst indien die het gevolg zijn van omstandigheden buiten de wil van Destiny, die onvoorspelbaar zijn en die Destiny niet kon voorkomen, zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, opstand, onlusten, acties vanwege burgerlijke of militaire overheden, explosies, stakingen of sociale conflicten (ook die waarbij eigen personeel is betrokken), overstromingen, aanhoudende vorst, brand, onweer of daden van derden (zoals contractbreuk door een leverancier of een onderbreking in de bevoorrading bij de leveranciers van Destiny).

10.4        Evenmin kan Destiny aansprakelijk gesteld worden indien de Klant niet aan zijn verplichtingen voldoet. De klant zal zich ervan onthouden de Dienst te gebruiken op een wijze die de goede werking van zijn Dienst of de capaciteit van het Netwerk voor andere klanten in het gedrang brengt.

10.5        Destiny kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van gegevens toegankelijk via internet. De Klant is verantwoordelijk voor het beheer van zijn gegevens, hetgeen o.m. inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor het nemen van maatregelen om verlies van data te vermijden (via bv. Back up) of om frauduleuze toegang tot zijn informaticasysteem via het internet of via verbindingen met andere types van netwerken te voorkomen.

10.6        Destiny kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de diensten toegankelijk via het Destiny netwerk, noch voor de facturatie ervan, wanneer die geleverd worden door derden.

10.7        Destiny kan slechts verantwoordelijk worden gesteld voor zover de Klant bewijst dat Destiny een zware fout heeft begaan, in geval van opzet of indien Destiny een verbintenis niet heeft uitgevoerd die één van de voornaamste prestaties van de Overeenkomst vormt. De aansprakelijkheid van Destiny is beperkt tot het herstellen van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die de Klant heeft geleden, met uitsluiting van alle indirecte of immateriële schade zoals, maar niet beperkt tot, zakelijk verlies, gederfde inkomsten en winsten, verlies van Klanten, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten en supplementaire kosten

10.8        In alle gevallen, is de aansprakelijkheid van Destiny beperkt tot een maximum van het door Destiny resterend te factureren bedrag van de jaarovereenkomst.

10.9        De aanspraken van de Klant onder deze gebruikersvoorwaarden, sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze gebruikersvoorwaarden.

10.10   De inhoud van de spraak‐ en/of gegevenscommunicatie blijft in alle gevallen de verantwoordelijkheid van de Klant en Destiny wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan Destiny aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van enige communicatie, tenzij dit naar de mening van Destiny technisch mogelijk is en Destiny daartoe verplicht wordt door de wet of een gerechtelijke beslissing.

11. Klachten en geschillen

11.1        Destiny stelt een contactpersoon ter beschikking om de geschillen inzake het leveren van de Dienst te regelen. Destiny zal de nodige inspanningen leveren die redelijkerwijs nodig zijn om zulke problemen op te lossen.

11.2        Klachten inzake aanrekeningen, dienen 15 dagen na factuurdatum van de aanrekeningen te worden ingediend.

11.3        Klachten inzake een onterechte buitendienststelling moeten ingediend worden 10 dagen na de schorsing of beëindiging van de aansluiting. Indien de klacht na deze termijn wordt ingediend, wordt er voor de berekening van een eventuele vergoeding geen rekening gehouden met de duur begrepen tussen de tiende dag en de dag waarop klacht werd ingediend.

11.4        Wanneer Destiny geen beslissing neemt binnen een redelijke termijn of wanneer de Klant niet akkoord gaat met de beslissing van Destiny, kan de Klant zich wenden tot de Ombudsdienst voor Telecommunicatie (Barricadenplein, 1 te 1000 Brussel, tel 02/209 15 12 fax 02/219 86 59, klachten@ombudsmantelecom.be, www.ombudsmantelecom.be) bij wet opgericht bij het BIPT.