Algemene Voorwaarden

1. Doelstelling van de gebruikersovereenkomst

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten die door Destiny worden aangeboden op de website Destiny.be. Door gebruik te maken van deze website en de diensten die via deze website worden aangeboden, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze gebruikersovereenkomst.

2. Privacybeleid

Destiny.be respecteert de privacy van de bezoekers van de website en neemt alle noodzakelijke voorzorgen voor het verstrekken van alle relevante informatie over de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. We hebben een privacybeleid opgesteld, waarin alle relevante informatie wordt vermeld. Het wordt sterk aanbevolen om dit beleid grondig door te nemen voordat u uw persoonsgegevens met ons deelt. We hopen dat dit beleid eventuele zorgen aan uw kant kan wegnemen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u per post of via e-mail contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan bovenaan deze pagina.

Het doel van Destiny.be is bestaande en toekomstige klanten te informeren over de producten en diensten die Destiny aanbiedt en nieuwe diensten en algemene kennisgevingen aan te kondigen. Voor een optimale werking van de website moeten we mogelijk persoonlijke informatie over u verzamelen.

2.1 Persoonsgegevens

Destiny deelt uw persoonsgegevens onder geen beding met derden, tenzij:

  • dit bij wet verplicht is.
  • dit verplicht is op verzoek van justitie of de politie.
  • werk aan derden wordt uitbesteed om u de aangevraagde diensten te kunnen leveren.

Indien Destiny bij uitzondering uw persoonsgegevens wil delen met derden met wie Destiny samenwerkt, wordt uw toestemming gevraagd.

Niettegenstaande alle wettelijke verplichtingen inzake het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing, geeft u ons, door in te stemmen met deze voorwaarden, toestemming om uw persoonsgegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door een gedateerd en ondertekend verzoek en een kopie van uw identiteitsbewijs naar bovengenoemd adres te sturen.

Krachtens de privacywet van 8 december 1992 hebt u bepaalde rechten betreffende uw persoonsgegevens. Tot deze rechten behoort ook het recht om uw gegevens die via de webtoepassing zijn verzameld in te zien en te corrigeren. U kunt deze rechten uitoefenen door een gedateerd en ondertekend verzoek en een kopie van uw ID naar bovengenoemd adres te sturen.

2.2 Gebruik van cookies

Het gebruik van cookies is noodzakelijk om u gepersonaliseerde diensten te kunnen aanbieden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de server op uw harde schijf worden geplaatst. Deze cookies kunnen worden gelezen bij een toekomstig bezoek aan onze website. Deze informatie wordt gebruikt om uw identiteit te controleren, zodat u niet steeds opnieuw uw gebruikersnaam of wachtwoord hoeft in te voeren. In de cookies wordt ook informatie over uw activiteit op de website opgeslagen. Hierdoor weten we wat uw voorkeuren en wensen zijn. Daarnaast worden uw IP-adres, browsertype en inloggegevens in de cookie opgeslagen.

U kunt uw browser zo configureren dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een nieuwe cookie wordt gemaakt of dat er geen nieuwe cookies kunnen worden gemaakt. U kunt cookies ook weigeren door op de knop ‘Geen cookies’ te klikken. Via deze knop kunt u ons ook op een later moment laten weten dat u niet wilt dat uw gegevens met behulp van cookies worden verwerkt. U dient er rekening mee te houden dat u bepaalde functies mogelijk niet kunt gebruiken als u cookies weigert.

2.3 Logboekbestanden

De webtoepassing slaat gegevens ook op in logboekbestanden. Deze informatie wordt gebruikt voor verkeers- en profielanalyse. In de logboekbestanden worden gegevens over uw activiteit op onze website verzameld. De logboekbestanden staan op de server van de website. Er wordt van uitgegaan dat u instemt met de gegevensverzameling in logboekbestanden.

2.4 Koppelingen

Op onze website kunnen koppelingen naar andere websites staan. Deze websites worden niet beheerd door Destiny. Derhalve kan Destiny niet aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze websites of de verwerking van uw persoonsgegevens door deze websites. We adviseren u dan ook om het privacybeleid van deze websites te lezen.

2.5 Bescherming

We nemen alle passende beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onverwachte vernietiging, onopzettelijk verlies, moedwillige wijziging of ongeoorloofde toegang. We gebruiken firewalls, zorgen ervoor dat alle informatie en alle bestanden op een veilige terminal worden opgeslagen en beschermen alle wachtwoorden met behulp van versleutelingstechnologieën. Daarnaast maken we gebruik van de nieuwste technologieën.

2.6 Toestemming

Voor Destiny is het heel belangrijk dat bezoekers een duidelijk beeld krijgen van de manier waarop met hun persoonsgegevens wordt omgegaan. Het is belangrijk dat u goed bent geïnformeerd wanneer u toestemming geeft voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt onze website ook gebruiken zonder dat u persoonsgegevens aan ons doorgeeft. Bepaalde functies zijn dan echter niet beschikbaar. Indien u na het lezen van dit beleid besluit uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken, betekent dit dat u op goed geïnformeerde wijze instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden die in dit beleid zijn vermeld. U kunt uw account op elk moment verwijderen. In dat geval wordt uw profiel verwijderd en worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt.

2.7 Registratie bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De verwerking van uw persoonsgegevens door Destiny is geregistreerd bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Hoogstraat 139, 1000 Brussel, België. Tel.: +32 (0)2 213 85 40. E-mail: commission@privacycommission.be. Internet: www.privacy.fgov.be.

2.8 Wijziging van het privacybeleid

Het privacybeleid kan in de toekomst worden gewijzigd. Het gewijzigde privacybeleid wordt op de website van Destiny gepubliceerd en wordt 30 dagen na de eerste publicatie op de website automatisch van kracht.

3. Intellectueel eigendom

Op alle elementen van Destiny en Destiny.be is de Belgische auteurswet van 30 juni 1994 van toepassing. Reproductie is ten strengste verboden zonder toestemming van Destiny.

4. Vrijstelling/Verantwoordelijkheid

Destiny kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste gegevens op de website. Destiny kan niet door gebruikers of derden aansprakelijk worden gesteld voor geleden directe of indirecte schade, winstderving of enige andere schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven of interpreteren van gegevens. Voorts kan Destiny niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout of storing van het systeem.

Op de webpagina van Destiny kunnen koppelingen naar websites van derden staan. Een koppeling naar een website van derden impliceert niet dat Destiny banden heeft met de beheerders van deze websites, ermee samenwerkt of de inhoud van hun websites goedkeurt. Destiny kan de websites van derden en de inhoud niet controleren en kan er derhalve niet voor aansprakelijk worden gesteld.

5. Juridische geschillen

De Belgische wet is van toepassing op alle juridische geschillen betreffende deze algemene voorwaarden. De rechtbanken van Leuven zijn bevoegd.

6. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

Destiny behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden worden op de website van Destiny gepubliceerd en worden 30 dagen na de eerste publicatie op de website automatisch van kracht.